НДК | ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР
БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР
BG / EN
EVENTS SIGN UP LOGIN CONTACTS
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ - ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР НДК

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ И ПРОДАЖБА ОНЛАЙН НА БИЛЕТИ ЧРЕЗ СИТЕМАТА „ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР”, ПУБЛИКУВАНА НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС tickets.ndk.bg

 

 

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

 

1.В настоящите Общи условия ще бъдат ползвани следните наименования и съкращения:

НДК - за Национален дворец на културата – Конгресен център София ЕАД;

Оператор - за Национален дворец на културата – Конгресен център София ЕАД;

Платформата, Системата - за уеб базирания „Електронен билетен център”, публикуван на адрес www.tickets.ndk.bg;

Събитие - за всякакъв вид мероприятия: концерти, кино и театрални представления, спортни срещи, семинари и всички други организирани дейности, позволяващи продажбата на билети;

Потребител - за всеки регистриран в „Електронен билетен център” субект, лице или организация;

Посетител - за всички нерегистрирани в системата субекти;

Организатор –

 

 

2.„Електронен билетен център” e интернет базиран ресурс, създаден и менажиран от Национален дворец на културата – Конгресен център София ЕАД с адрес гр. София, бул. България №1, в съответствие със законодателството на Република България. Предназначен е да дава информация и възможност за резервиране и покупка онлайн на билети за събития, чиито организатори са предоставили съответното съгласие и права за това;

 

3.Услугите „резервация” и „покупка” на билети могат да бъдат използвани само след извършване на регистрация, изискваща набор от данни и съгласие с настоящите Общи условия;

 

4.Нерегистрираните посетители могат да ползват с цел справки единствено списъка с всички събития, за които се продават билети в конкретния момент;.

 

5.Услугите и начина на визуализация на Платформата са динамични и могат да бъдат допълвани и променяни по всяко време с цел усъвършенстване и удобство или вследствие на изменение на нормативната база за тяхното предоставяне;

 

6.НДК като собственик и оператор на Платформата не носи отговорност за никакви проблеми при предоставяне на услугите, възникнали поради неподходящо или неизправно оборудване и софтуер, ползван от потребителите и посетителите.

 

 

ГЛАВА II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ.

 

 

7. За да използва услугите за резервиране и продажба, предоставяни от Системата, посетителят следва да попълни електронна форма за регистрация, съдържаща набор от данни и да декларира съгласие с настоящите Общи условия.Успешното извършване на регистрация го прави валиден потребител. Процедурата е интерактивна и изисква активация чрез изпълнение на линк - автоматично генериран и изпратен на електронната поща, посочена като част от регистрационната форма.

 

8.Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

 

9.Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни, изискани в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията, са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни, може да бъде заличена и резервираните или закупени билети да не му бъдат предоставени.

 

10. НДК, предлагащ услуги чрез Системата, не носи отговорност за верността на предоставените чрез регистрация данни.

 

11.При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име, адрес на електронна поща, парола и телефонен номер, с които ще ползва предоставяните в Платформата услуги. В случай, че потребителското име, адресът на електронната поща или телефонът са вече заети (има друг потребител, ползвал някои от изброените данни), регистриращият се потребител бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, електронна поща или телефон, което е свободно. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. НДК не носи отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат от неправомерното им използване от трети лица.

 

 

ГЛАВА III. СЪГЛАСИЕ.

 

12. Регистрацията на потребител в Системата има силата на съгласие с настоящите Общи условия, като след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата.

 

 

ГЛАВА IV. ПРИЛОЖИМОСТ. ПРОМЯНА.

 

13. Разпоредбите на настоящите Общи условия се прилагат за всички услуги, предоставяни чрез „Електронен билетен център”, доколкото за тях не се предвидени специални правила, за които потребителят бива надлежно осведомен в профила си или чрез съобщение в електронната му поща.

 

14. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, като измененията влизат в сила от публикуването им в Системата. Потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от момента на визуализирането им.

ГЛАВА V. БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ.

 

15. Услугата „Резервация" е безплатна и дават възможност на потребител на Системата да резервира максимум 8 броя билети за събитие. Използването й е възможно само от регистрирани потребители.

 

 

ГЛАВА V. ПЛАТЕНИ УСЛУГИ.

 

16. Услугата по изпращане с куриер на резервирани или закупени онлайн билети е платена. Стойността й е обявена в Платформата по ясен и видим начин. Заплащането й се извършва при получаване на билетите от избрания от потребителя куриер. Всички такива плащания са директни към съответните куриерски фирми. НДК няма каквото и да било отношение към тях.

 

17. Услугата „Изпращане с куриер” се извършва чрез следните куриерски фирми:

Еконт, Спиди и Булпост.

 

18. Всички такси при извършване на покупки чрез виртуален ПОС терминал са за сметка на потребителя и представляват директни отношения между него като картодържател и съответната финансова институция. НДК не определя размера на тези такси и няма отношение към тяхното събиране.

Поръчаните билети се доставят в рамките на работната седмица, от 9:00 ч. до 18:00 ч., в срок до 5 работни дни от датата на поръчката, когато избраните начини на плащане са с наложен платеж или с кредитна/дебитна карта, респективно 5 работни дни, считано от датата, на която дължимото плащане е получено по сметката на НДК – при избрано плащане по банков път. При по-голяма натовареност на НДК или на доставчика срокът на доставка може да бъде и по-голям от гореупоменатия срок, но не повече от 15 работни дни. Почивните дни и официалните празници не са включени в посочените срокове. Ако доставката не бъде извършена в упоменатите срокове, клиента трябва да се свърже с НДК, за да провери статуса на пратката. Проверката се извършва по номера на покупката, посочен в имейла, получен в потвърждение за успешно извършената покупка.

Резервирани или заплатени предварително по банков път, с кредитна или дебитна карта могат да бъдат получени и на място в БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР с адрес гр. София, Пл. „България" № 1, с работно време от 09:00 ч. до 20:30 ч., от понеделник до петък, събота и неделя от 10:00 до 20:00 часа, ако при покупката е бил избран този начин на получаване.

При получаване на билетите картодържателят, заплатил билетите, съответно наредителят на банковия превод, е задължен да удостовери самоличността си пред служителите на НДК чрез представяне на лична карта.

 

 

ГЛАВА VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

19. Достъпът на определени потребители до „Електронен билетен център” може да бъде прекратен, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на НДК или на трети лица и/или нарушават законодателството на Република България.

 

20. В системата може да има препратки към други интернет страници или уеб базирани системи, както и всякакви рекламни карета,текстове, банери и всички други форми на легална интернет реклама.

 

21. Предоставянето на определени услуги или правилата за тяхното ползване могат да бъдат прекратени, за което НДК се задължава да уведоми потребителите чрез ясно и видимо съобщение в Платформата или чрез изпращане на уведомително електронно съобщение (e-mail).

 

 

ГЛАВА VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

22. Потребителите имат право да ползват услугите на „Електронен билетен център” при спазване на настоящите Общи условия, евентуалните допълнителни условия, поставени от НДК за съответните услуги, и законодателството на Република България.

 

23. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите Общи условия.

 

24. Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в „Електронен билетен център” за лични нужди или за нужди на трети лица. Забранява се възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на НДК.

 

25. Във връзка с ползването на предоставените в Платформата услуги, потребителят е длъжен: - да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България - да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно на посочените в раздел контакти (e-mail и телефони) - да не накърнява по какъвто и да било начин правата на НДК, както и на трети лица, съпричастни към предоставяните услуги.

 

26. С потвърждаването и съгласието с настоящите Общи условия потребителят декларира и дава изрично своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани по смисъла на Закона за защита на личните данни.

 

 

ГЛАВА VIII. ИНФОРМАЦИЯ

 

27. НДК ще полага възможната необходима грижа за предотвратяването на неоторизиран и злонамерен достъп до съхраняваната за потребителите информация, доколкото това позволяват ползваните технологии. НДК се задължава да не предоставя на трети лица каквато и да било потребителска информация без изричното съгласие на потребителя, било за търговски или нетърговски цели, освен в случай, че е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени за това.

 

28. При проверка на автентичността на карта, с която се извърша плащане, НДК няма достъп до защитените данни, които се обменят между картодържателя и банката, чрез която се осъществява плащането.

 

 

ГЛАВА IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

 

29. Потребителите по всяко време могат да прекратят регистрацията си на сайта. За целта е необходимо да бъде изпратено валидно електронно съобщение (e-mail) на посочения в „контакти” електронен адрес. Не се приема за валидно уведомление за прекратяване на регистрация направено по телефон поради невъзможност за документирането му. В случай на декларирано желание за прекратяване на регистрация, направено чрез телефонен разговор или чат с касиер, то се смята за валидно само след изпращане на електронно съобщение (e-mail) от Системата и потвърждение от потребителя за получаването му, изпратено на адреса, от който е получено.

 

30. Регистрацията на потребител и предоставяните услуги се прекратяват автоматично при спиране на функционирането на „Електронен билетен център”.

 

 

ГЛАВА X. ПРАВИЛА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НА БИЛЕТИ

 

31. За извършване на резервация на билети се изисква регистрация на потребителите по електронен път. Предоставените лични данни при регистрация на сайта се ползват в съответствие с действащото българско законодателство.

 

32. Резервацията на билети или изпратеното на електронна поща потвърждение и буквеноцифрен код за нея сами по себе си не дават права за вход в съответното събитие преди да бъде получен хартиен билет с прилежащ касов бон на касите на НДК или чрез куриер с наложен платеж. Стойността на входните билети се заплаща на касите на НДК или на избрания от потребителя куриер.

 

33. Услугата за резервация на билети не се заплаща допълнително.

 

34. При приключване на процеса на резервация системата автоматично изпраща потвърждение на посочения от Вас e-mail, в който са описани детайли (дата, час, място, цена) на запазените билети, както и уникалния буквеноцифрен код на резервацията. Тази информация можете да намерите и във Вашия профил в секция „МОИТЕ ЗАЯВКИ“, като от появилия се списък изберете съответната заявка и в новопоявилия се прозорец натиснете „ВИЖ КЛЮЧ”.

 

35. Резервираните билети се заплащат на касите на НДК или на избрания от потребителя куриер.

 

36. НДК и съответният организатор на събитие не носят отговорност за пропуснати резервации, както и ако изгубите Вашия код за резервация.

 

37. Избраните от Вас места могат да бъдат заменяни при извършване на плащане на касите на НДК, само в случай на наличност на свободни места в други желани от Вас зони и ако резервираният билет/и не са изпратени до потребителя по куриер с наложен платеж.

 

38. Валидност на резервациите и издължаване на билети по тях:

Направената от Вас резервация е валидна и билетите, асоциирани с нея, могат да бъдат получени до 1 час преди началото на съответното събитие. След този срок е възможно резервацията да бъде отменена.

Максималната продължителност на направена резервация е 3 (три) календарни дни.

Касиерът приема резервацията Ви за валидна само ако съобщите Вашия код за резервация и коректни имена.

 

39. Ограничения на резервациите:

Ако съобщените имена на потребителя не съответстват с Вашия код за резервация, същата става невалидна.

Възможно е НДК чрез Системата да отмени направената от Вас резервация за дадено събитие. Това се случва, когато за съответното събитие има голямо търсене от, клиенти, чакащи на място или по усмотрение от търговски характер, както и при съмнение за злонамерени действия. В такъв случай единственият начин да закупите билети е на касите на НДК или да направите покупка онлайн, ако това е възможно.

 

40. Изпълнение на резервациите и издължаване по тях:

За ваше и на касиера улеснение препоръчваме да разпечатате получената по e-mail резервация или да я съхранявате и покажете на касиера на екрана на мобилно устройство.

НДК, както и организаторите на събития не носят отговорност за изпълнение на резервации, за които клиентът е подал неверни данни.

Резервираните билети се получават на касите на НДК или с наложен платеж чрез куриер.

 

 

ГЛАВА X I . ПРАВИЛА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ И ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС В „ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР”

 

41. Закупуване на билети онлайн е възможно само за регистрирани потребители.

 

42. Заплащането онлайн се извършва чрез виртуален ПОС терминалп на Борика.

 

43. Приемат се плащания с карти Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.

 

44. Сумата за закупен електронен билет може да бъде връщана в случай на отменено събитие, поради технически или други обстоятелства, както и при следните условия - само ако събитието не е с развлекателен характер :

Ако клиентът изяви желание да се откаже от закупените билети до 14 дни преди датата на събитието, НДК се задължава да му възстанови 100% от стойността на билета.

Ако клиентът изяви желание да се откаже от закупените билети до 7 дни преди датата на събитието, НДК се задължава да му възстанови 50% от стойността на билета.

 

45. При основателна нужда от връщане на суми по плащане, направено с банкова карта, в ъзстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 5 дни.

 

46. Закупеният по електронен път билет не може да бъде променян.

 

47. Билетът придобит и заплатен по електронен път е валиден само за избраното от Потребителя събитие, ден, зала, дата и час на провеждане.

 

48. При избор на билет, който Потребителят желае да закупи, последният е длъжен да съобрази евентуалните ограничения в показа на избраното събитие – възрастова категоризация по смисъла на Закона. Ако приносителят на Електронния билет е на възраст, която попада в ограничителните условия за показ, НДК има право да му откаже достъп до Събитието. В този случай електронният билет може да бъде презаверен за Събитие по избор, което няма ограничение във възрастта и при същата цена на билета.

 

49. При закупуване на билет с намаление, Потребителят е длъжен да представи на длъжностните лица на касите на НДК документ, удостоверяващ правото за ползване на намаление. Непредставянето на такъв документ е достатъчно основание да му бъде отказана продажбата на билет, ползващ отстъпка.

 

 

ГЛАВА X I . ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЯТА

 

51. Събития, за които се продават билети по електронен път чрез софтуерната система „Електронен билетен център” могат да се организират и от трети лица, различни от продавача на билетите НДК.

 

52. Организаторите имат задължението да осигурят на потребителите, закупили билети, достъп до съответното събитие и отговарят за навременното му провеждане и обещано качество на организацията и съдържанието му.

 

53. Организаторите определят мястото и времето на провеждане на събитието, цената на билетите и всички други характеристики и условия, при които то ще се проведе, както и начините, по които могат да бъдат извършвани промени в цените, съдържанието, участниците, дата, час, място на провеждане и начина на уведомяване на клиентите за настъпилите промени.

 

54. В случай на отменено събитие или неизпълнение на каквито и да било задължения, свързани с него, цялата отговорност се носи от Организатора. Единствено той е отговорен пред лицата, закупили билети за връщането на платените суми, за изплащането на обезщетения и всякакви други потенциални разходи, свързани с това.

 

55. Организаторът на събитието възлага на НДК разпространието и продажбата на билетите за съответното събитие, като при продажбата на билетите НДК действа от името и за сметка на съответния Организатор на събитието.

 

56. Изчерпателна информация за организатора на конкретно събитие се публикува в официалната страница на НДК. Системата „Електронен билетен център” не се задължава пред потребителите си да публикува такава.

 

 

ГЛАВА X II . МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПОСЕТИТЕЛИ НА СЪБИТИЯТА

 

57. На основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва:

Лица под 14-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 20:00 ч.;

Лица, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 22:00 ч.

Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите.

Клиентите следва да имат предвид, че е възможно отделните Организатори на събитията да поставят специфични ограничения по отношение на възрастта на допусканите посетители. Поради съдържанието на определена продукция нормативен акт може да забранява допускането на лица под определена възраст. При закупуване на билети за непълнолетни посетители, клиентът е длъжен да провери предварително при съответния Организатор дали на събитието се допускат малолетни и/или непълнолетни посетители.

 

 

ГЛАВА X III . ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

58. Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети онлайн са общите помирителни комисии.

 

59. За улеснение на достъпа до алтернативно решаване на спорове онлайн, на платформата Електронен билетен център, е публикуван линк към платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове /озаглавен "Онлайн решаване на спорове"/.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2#
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

60. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

НДК не носи отговорност за валидността и автентичността на билетите, закупени на място, различно от Платформата „Електронен билетен център” и касите на НДК. В тази връзка НДК съветва клиентите си да купуват билетите си само от оторизираните с права каси или посредством интернет Системата,. При никакви условия от клиентите не може да бъде изисквана по-висока цена от сумата, посочената на лицевата страна на билета.

 

НДК предупреждава, че при провеждане на концерти поради силата на звука съществува опасност от слухови или други здравословни увреждания.

 

Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на билети по електронен път, който се сключва между НДК и клиента чрез на билети чрез интернет страницата.

 

В случай, че направим промени в политиката на поверителност, те ще бъдат публикувани в платформата „Електронен билетен център”, както и на други места, които считаме за подходящи, с цел максимална усведоменост на потребителите на услугите ни.

 

НДК запазва правото си да променя динамично общите условия, затова е желателно те да бъдат преглеждани периодично.